Kort referat af GF 26. nov. 2021
Company: IF-Telefonen
Published by: Bjarne Olsen
Date: 11/28/2021 11:58:12 PM
Category: General
     

Kort referat fra 
Idrætsforeningens generalforsamlingen
den 26-11-2021.

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4  Indkomne forslag
5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
6. Valg
7. Eventuelt

Man startede med at holde et minuts stilhed for de der var gåetbort siden sidste generalforsamling, herunder det mangeårige FU/HB medlemNiels Børglum.

Ad 1. FlemmingJens blev med akklamation valgt som dirigent.

Ad 2. FormandenBjarne L. Olsen aflagde beretning for perioden gået siden generalforsamlingen den28. juni 2021 og kom bl.a. ind på følgende:

Medlemsmæssigt 
Den 28. juni 2021 var der 347medlemmer og i dag den 26-11-2021 er der 357 medlemmer.  

Økonomi
Pga. Corona-situationen har forbruget i 2021 ikke været så høj som forventet.
Som lovet på sidste generalforsamling har vi mere end halveret vores budgetterede udgifter for 2022.

Aktivitetshuset på Immerkær 42
Pga. kommunevalget er der intet ny at fortælle om salget.

Telelandsstævne 2022
Afholdes den 10.-11.september 2022 i Fredericia. Det koster 1575,- kr. med transport i en 24 pers.bus. Med 50 % egenbetaling - bliver egenbetalingen på 787,50 kr. pr. medlem.

ECSG
Det skulle have været afholdt i sommeren 2021 i Arnhem (Holland) men er udskudt til 22.- 26 juni 2022 pga. Corona-situationen.

Lovændringer
Vi har konstateret, at folk bliver ved med at benytte motionsrummet i Teglholmen selvom de ikke har betalt kontingent. Vi er derfor nødt til at slette restanter hurtigere end de nuværende love tillader. Derfor stilles der forslag om at ændre rykkerproceduren i lovenes §6.

De fleste af vore 15 afdelingerne går godt.
Men på grund af Corona-restriktionerne har de fleste afdelinger ligget stille i dele af 2021, så der er ikke meget at berette fra afdelingerne i år.

Kajak har i september fået ny formand - Rasmus Pilgaard Rasmussen.

Squash har også her i november måned fået ny formand - Peter Kaae Nielsen.

Til sidst takkede Formanden Forretningsudvalget (FU), Hovedbestyrelsen (HB) og medlemmerne som er med til at holde gang i Idrætsforeningen på trods af TDC og Corona.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Margrethe bægeret (Foreningens største udmærkelse)
Blev i juni 2021 tildelt den person som under Corona-restriktionerne har haft den største arbejdsbyrde i foreningen, kasserer Jan Resen og han har den frem til GF2022. 

Hold præmien
På grund af Corona-restriktionerne er der ikke indstillet nogen til hold-præmiei år.


Ad 3. Intet regnskab at godkende
Årsag: Regnskabet for 2020, som viste et overskud på 134.573, blevgodkendt på generalforsamlingen den 28. juni 2021 og regnskabet for 2021 kanførst foreligge til godkendelse på GF november 2022.

Ad 4. Forslag
Der var indkommet forslag om ændringaf lovenes §6 samt §4 og §7.

Ændringen i §6 er en opstramning af Restancebehandlingen så restanter hurtigere kan slettes, så vi minimere misbrug af vores faciliteter ved manglende betaling.

Fremtidig procedure for kontingentopkrævning og kontingentrestance:
Ca. 1. december/1. juni sendes der besked ud om: at kontingent skal betales inden den 5. januar/5. juli.

Til dem der ikke har betalt, vil der efter den 15. januar/15. juli udsendes en rykker med besked om: at man slettes pga. kontingentrestance efter 31. januar/31. juli og dermed lukkes for adgang til f.eks. motionsrum. Ved genindmeldelse hvor adgangen til f.eks. motionsrum skal genåbnes, skal der ud over restancen på 2 måneders kontingent betales 100 kr. i genåbningsgebyr.


Ændringen af §4 og §7 er smårettelser for at gøre lovene i overensstemmelse medvirkeligheden.   

Lovforslagene blev enstemmigt vedtaget. 


Ad 5. Budget 2022
Formand Bjarne L. Olsen fremlagde budget 2022. Budgettet for 2022 viser et mere balanceret budget som lovet på generalforsamlingen i juni måned, da det budgetterede underskud er mere end halveret.

Under debatten om budgettet, blev det besluttet at der ikke skulle afsættes flerepenge til ECSG end de der allerede var øremærket til ECSG de 2 sidste år (i alt 100.000 kr.).

Budget 2022 med et uændret enhedskontingent på 100 kr. månedligt blev vedtaget.

Ad 6. Valg:
Som Næstformand valgtes Rasmus Rasmussen fra Kajak for 2 år.

Kasserer Jan Ren blev genvalgt for 2 år.

Som FU-suppleant valgtes Jesper Kjeldsen for 2 år.

Den tidligere revisor er stoppet i TDC og Idrætsforeningen og somny revisor valgtes Frank Hardt fra Badminton som var revisorsuppleant.
Som ny revisorsuppleant valgtes Birgit Kauffmann for 1 år.

Revisorsuppleant Benny Hansen blev genvalgt for 2 år.

Alle valg skete enstemmigt med akklamation.


Ad 7. Intet
Generalforsamlingen afsluttedes med at formanden takkede dirigenten og traditionen tro rejste generalforsamlingen sig og udbragte et 3-folddigt hurra for Idrætsforeningen.

Bjarne L. Olsen
formand
 

 


Idrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies